76546

Napísali o nás:


Revue Piešany Jeseò 2009
IDB JOURNAL 1/2012

Ukonèenie projektu

Od poslednej neúspešnej misie ubehlo už rok, bol to rok plný zmien dohadov a dokazovania o úspešnom dokonèení projektu. Boli snahy zo strany štátnych úradov o vrátenie grantu, najväèšou zmenou nastala výmena štátneho úradníka, kde komunikácia nabrala na ústretovosti dokonèi rozbehnutý projekt. Najhoršou skúsenosou bolo samo zrušenie Slovenskej organizácie PLOP, ktorá zastrešovala projekt po manažérskej stránke. Tak isto zostala organizácia ADICAE, ktorá zastrešovala projekt v Afrike. Tak som zostal v situácii, h¾ada nových ¾udí na uskutoènenie poslednej misie. Ako prvým sa stal nový manažér projektu, študent z Mexika študujúci v Bratislave JUAN JOSE CHAVEZ FUENTES. Bolo potrebné vybavova ve¾a vecí, ako sú letenky, víza, komunikova s ¾uïmi v Afrike. Ale pekne po poriadku, nastal deò odletu, ako sa hovorí do roka a do dòa, tentokrát to bolo dòa 29.09.2008 Wieden – Londin – Johannesburg – Maputo. Na letisku v Mapute nás už èakal Pasarino prezident organizácie ADICAE aj s našim pokazeným autom, tentoraz nebolo pokazené ale pre papuèu na kolese sme nemohli odis do hotela. Po príchode ozbrojeného policajta zo samopalom na pleci a krátkej výmene názorov Pasarino obišiel bez pokuty. Tentokrát sme sa v Mapute nechceli dlho zdržova, našou prioritou bolo dosta sa èo najrýchlejšie do Meloca, ale najbližší odlet do Pemby bol až za dva dni. Po zisovaní v leteckej kancelári sme sa dozvedeli že naša rezervácia bola zrušená a najbližší odlet je až za tri dni. Po prílete do Pembi s jedným medzipristátím, nás už èakal náš èierny priate¾ Ramoš prezident Odborovej organizácie v Pembe, tento èlovek nám najviac pomáhal a strávil s nami celí pobyt i na úkor svojej rodiny. Na jednú noc sme sa ubytovali v prímorskom letovisku Nautilus, poèasie bolo ve¾mi teplé okolo 30°C a tak sme sa mohli prvý krát vykúpa aj v mori. Na druhý deò sme mali dohodnuté prenájom auta na celí náš pobyt. Šoférovanie auta v Afrike bolo pre nás europanov ve¾mi nezvyklé, kedže volant bol na pravej strane a všade sa jazdilo v ¾avom pruhu. Po prevzatí auta sme ráno nakúpili potrebné potraviny 500 l súd na vodu a vyrazili sme na 300 km cestu do našej cie¾ovej dedinky Meloco. Asi 50 km od Meloca v mesteèku zvanom Montepuez sme naplnili sud vodou, no nebolo to také jednoduché, lebo prišli sme asi k piatim studnám, ktoré nemali vodu, napokon nás jeden èernoch zaviedol na motorke neïaleko mesteèka a za 500 korún sme si naplnili 500 l sud umiestnení na aute. Cesta do Meloca bola už len piesková a plná cestných prekážok, nazvali sme ju Afrika Safari, podarilo sa mi aj zapadnú, ale mali sme 4x4 a tak sme sa sami vyhrabávali. Privítanie v Melocu bolo ve¾mi skromné a tiež prvé strávené dni boli zo strany domácich obyvate¾ov dos nedôverèivé. Stretli sme sa z novým lídrom administrátora menom Silva, nieèo ako starosta obce, ktorého len pred nedávnom menovali do funkcie a býval v najväèšom dome v Melocu zo svojou rodinou. ve¾mi obetavý èlovek, ktorý nám ve¾a pomáhal po organizaènej stránke s domácimi obèanmi. Venoval som mu èervenú solárnu èiapku s ventilátorom, ktorú stále nosil aj kde sa preháòal na motorke. Ešte veèier, keï sme dorazili do Meloca sme si boli pozrie uskladnený materiál, ktorý už rok na nás èakal. Bolo tam skoro všetko aj voda vo f¾ašiach, síce olozene od myší a švábov, ale to je tam normálne. Zobrali sme si rozkladacie postele a starosta nás ubytoval doèasne v murovanej budove patriacej nemocnici u sestrièiek, ktoré boli práve niekde na školení. Neskôr sme zistili že cestou kamióna sa tri èlánky z osemdesiatych rozbili a tiež televízor sa poškodil. Prvá noc a prvé Africké ráno, už od šiestej rána na nás dýchal neopísate¾ní Africký teplí vzduch a zvuky afrických hrdlièiek a vrán. Starosta Silva nám pridelil štyroch domácich ¾udí, ktorý s nami pracovali poèas celého pobytu, a hneï prvý deò sme sa pustili do vozenia materiálu na aute, prvá bola dreve nna chatka, ktorej miesto bolo starostom vybraté ako èestne miesto. Stavali sme ju dva dni s kopy dreva na zemi sa pred oèami domácich zvedavcov, ktorý na nás každý deò chodili pozera vo ve¾kých poètoch. Záhradná európska chatka mala najväèší úspech, osadil som ju solárnymi panelmi a s akumulátorov sú pohana né osvetlenie a ventilátor. Domáci ju nazvali Ambasáda Slovak ia. V chatke sme s prevádzkovali aj televízor s domácim kinom a satelit. Každý veèier sme domácim pustili televízor s koncertami alebo filmom, èi rozprávkou. Postupne ako sme montovali solárne èlánky na jednotlivé budovy tak sa aj v noèných hodinách zaèalo osvet¾ova kruh okolo asi 500 m2 námestia. Prvý osvetlený dom bol starostu, potom naša ambasáda, potom nemocnica a kancelária starostu, ïalšia nasledovala škola a nakoniec policajná stanica s basou, väzòa ktorého práve mali v base mal šastie, pri našich prácach bol volný. Kedže termín odovzdania projektu bol už dopredu stanovený na 25.10.2008 museli sme pracova od rána až do veèera takmer každý deò 12 hodín. Iba jeden krát sme si spravili jazdu autom do Pemby, kde sme sa koneène najedli a vykúpali v mori. Na druhý deò sme dokúpili potraviny, televízor a vyrazili sme na spiatoènú cestu do Meloca. Tentoraz bol náš príchod v noèných hodinách oèakávaný desiatkami domácich ¾udí, lebo èakali na spustenie televízora, ktorý i napriek únave s cesty, sme im v našej chatke ambasáde Slovak ia spustili. Každým strávením dnom sme sa k nedôverèivým domácim ¾udom približovali až napokon sme s nimi splynuli a boli sme obèanmi Meloca. Rozdali sme za prítomnosti Administrátora obleèenia, ktoré som mal v kontajnery, futbalové lopty, ktoré s èasti ožrali myši spravili rados deom ktoré sa nesmierne tešili. Prišiel deò pred odovzdaním projektu, mi sme mali takmer všetko hotové a tak na pozvanie sme si auto spravili Afrika Safari do neïaleko asi 80 km vzdialených mesteèiek zvaných Balama a Namuno, kde sme si pozreli objekty penziónov, na ktoré by sme mali realizova solárne osvetlenie. V týchto mesteèkách mali porobené aj verejnú elektrickú sie, ale elektrickú energiu púšali len na tri hodiny denne cez naftový generátor. A práve tu som im navrhol kombináciu zo solárnou elektráròou, ktorá by im zabezpeèila aspoò poèas dòa elektrickú energiu. Kedže Namúno je bydliskom Administrátora zaèali o tom vážne uvažova. V to ráno pred dnom odovzdania projektu sme sa zobudili do nevšedného rána, celá dedina bola na nohách, okolo našej ambasády sa valili kúdolí prachu, nechápali sme èo sa deje no hneï som zobral kameru a zaèal som natáèa ve¾ké upratovanie do ktorého sa zapojila celá dedina. Naša ambasáda mala už dokonèené bambusové oplotenie, bola vybudovaná latrína na spôsob Ala Afrika, to je vykopaná jama asi 2 m hlboká s malým otvorom a okolo nej bambusové oplotenie do slimáka vo výške oèí, takže keï som bol na potrebe mohol som sledova aj okolie. Takéto latríny mala každá chatrè. Ve¾ký prístrešok vybudovaný z bambusu a obložený hustou trávou slúžil na slávnostný obed pre pozvaných takmer 150 vysokopostavených hostí.

Z okružnej cesty do Balama a Namuno sme sa vrátili do Meloca až veèier, cestou sme nieko¾ko krát zapadli v piesku, ale vždy sme si poradili aj tlaèením auta, na jednom mieste sme zapadli kde chodili pi vodu levy a tak tlaèenie auta sa nekonalo, v niektorých miestach som k¾uèkoval medzi chatrèami domorodcov a pripadal som si že prechádzam cez ich dvory. Nekoneèná únavná cesta terénom,nás utešil pohlaï na rozsvietené Meloco, kde nás už èakali pozvaný hostia, ktorý pozerali televízor v dome starostu Silvii. Prišiel aj samotný Administrátor, lebo chcel vidie ako Meloco svieti veèier. Èudoval sa že nepoèuje žiadny motor generátora a intenzívne svetlo osvet¾uje celý dom a televízor zo satelitom funguje bez problémov. Nakoniec vyhlásil že sme spravili svetelný zázrak.

Prišiel deò D 25.10.2008 ráno, ktoré pre mòa zostane zapísané v pamäti. Bolo to nezvyèajne, celé námestie, naša ambasáda boli vyzdobené ozdobnými vlajkami, slávnostne obleèený ¾udia niektorý v pestrých uniformách, miestny bubeník už od skorého rána pozíval ¾udí na zhromaždenie. Z dia¾ky sa ozývali zvláštne hudobné nástroje, to si nacvièovali kultúrne vystúpenie. Celý slneèný a ve¾mi teplí deò okolo 35°C, bol v nezvyèajnej atmosfére. Pripadal som si že sa pozerám na film v kine a odrazu vkroèím cez plátno do deja filmu, ktorý bol však skutoèný, program na odhalenie tabule bol dopredu dohodnutý odrazu neplatil, ambasáda a tabula zostala zahalená platnom z obrazom prezidenta Mozambiku, i keï je tu politická demokracia vládnúca strana zvaná Frelimo si mnohé akcie využije na vlastnú agitáciu a to bol aj náš projekt. Inauguráciu odhalenia ambasády mohol vykona len ten najvyšší a to je prezident Mozambiku, kedže nemohol prís tak sa inaugurácia odhalenia odložila na iný termín, ale to mi už nebudeme prítomný. Celý program bol v duchu politickej agitácie, i keï sme boli stredobodom pozornosti celej dediny naša úèas bola okrajová, na tribúne hosti ve¾mi dlho reènili ( tiež aj o potrebe našeho projektu), ba dokonca mòa aj zavolali oficiálne predstavili na tribúne. Inak sme sa pohybovali aj medzi hosami aj medzi domorodcami. Celkove sme na celý projekt spotrebovali 1 km káblu, a 70 ks svietidiel.

Slávnostní obed pre pozvaných 150 hostí bol ve¾mi skromný, kozacie a kuracie mäso zo šímou alebo ryžou, bolo aj teplé pivo alebo nealko napoje, jedlo sa tradiène s rukami. Po obede nasledovali kulturne vystupenia a nás èakala posledná noc pobytu v skromnej dedinke Meloco. Na druhý den ráno za zvukov afrických hrdlièiek sme si spravili rozlúèkový okruh po dedine a vyrazili sme na spiatoènú cestu do Pemby, letecky do Maputa a z Maputa do Europy.

Ambasáda Slovakia
 • 4 x Solárny panel SG 110 Wp 24 V,........... 440 Wp
 • 1 x Regulator CX 20 ..................................... 20 A
 • 4 x Akumulator VARTA 100 Ah ................... 400 Ah / 24 V
 • 1 x Meniè SP 600/24 .................................... 600 W
 • 2 x Lampa usporna E 27 ............................ 15 W / 24 V
 • 5 x Lampa LED E 27 ................................... 1,3 W / 230 V
 • 1 x Stropný ventilator s osvetlením ........... 230 V


Televizor, DVD, satelit, chladnièka pohanané na 230 V z akumulatorov v nemocnici

Priemerne merania zaznamenané za 14 dní : od 12.09.2008 do 26.09. 2008
Teplota od 33°C do 40°C

Nabíjanie
Akumulator napätie : od 24,7 V do 28,7 V
Max. prúdenie panelov : 32 %

Stav nabitie akumulatorov veèer : od 73 % do 99 %
Stav vybitia akumulatorov ráno : od 40 % do 46 %

Spotreba
Priemer akumulatorov stav v každom ráne : 35 %

Administrator Dom
 • 9 x Solárny panel SG 110 Wp 24 V,........... 990 Wp
 • 2 x Regulator CX 20 ................................ 40 A
 • 10 x Akumulator VARTA 100 Ah ............... 1000 Ah / 24 V
 • 2 x Meniè SP 1000/24 ................................. 2000 W / 230 V
 • 15 x Lampa usporna E 27 ........................... 15 W / 24 V
 • 1 x AKU baterka .......................................... 4 Ah / 6 V


Televizor, DVD, satelit, chladnièka pohanané na 230 V z akumulatorov 24 V

Priemerne merania zaznamenané za 18 dní : od 08.09.2008 do 26.09. 2008
Teplota od 33°C do 40°C

Nabíjanie
Akumulator napätie : od 23,6 V do 29,1 V
Max. prúdenie panelov : 45 %

Stav nabitie akumulatorov veèer : od 59 % do 79 %
Stav vybitia akumulatorov ráno : od 33 % do 55 %

Spotreba
Priemer akumulatorov stav v každom ráne : 45 %

Administrator kancelaria
 • 8 x Solárny panel SG 110 Wp 24 V,........... 880 Wp
 • 1 x Regulator CX 20 ................................ 20 A
 • 8 x Akumulator VARTA 100 Ah ................. 800 Ah / 24 V
 • 1 x Meniè SP 1000/24 ................................ 1000 W / 230 V
 • 5 x Lampa usporna E 27 ............................ 15 W / 24 V
 • 1 x AKU baterka .......................................... 4 Ah / 6 V


Priemerne merania zaznamenané za 14 dní : od 12.09.2008 do 26.09. 2008
Teplota od 33°C do 40°C

Nabíjanie
Akumulator napätie : od 24,8 V do 28,7 V
Max. prúdenie panelov : 50 %

Stav nabitie akumulatorov veèer : od 73 % do 92 %
Stav vybitia akumulatorov ráno : od 33 % do 53 %

Spotreba
Priemer akumulatorov stav v každom ráne : 38 %

Hospital
 • 26 x Solárny panel SG 110 Wp 24 V,........... 2860 Wp
 • 2 x Regulator CX 20 ................................ 40 A
 • 8 x Akumulator VARTA 100 Ah ................. 2800 Ah / 24 V
 • 2 x Meniè SP 1000/24 ................................ 2000 W / 230 V
 • 19 x Lampa usporna E 27 ............................ 15 W / 24 V
 • 1 x AKU baterka .......................................... 4 Ah / 6 V


Televizor, chladnièka pohanané na 230 V z akumulatorov 24 V
Priemerne merania zaznamenané za 16 dní : od 10.09.2008 do 26.09. 2008
Teplota od 33°C do 40°C

Nabíjanie
Akumulator napätie : od 24,3 V do 28,8 V
Max. prúdenie panelov : 64 %

Stav nabitie akumulatorov veèer : od 53 % do 79 %
Stav vybitia akumulatorov ráno : od 33 % do 59 %

Spotreba
Priemer akumulatorov stav v každom ráne : 31 %

Škola
 • 24 x Solárny panel SG 110 Wp 24 V,........... 2640 Wp
 • 2 x Regulator CX 20 ................................ 40 A
 • 24 x Akumulator VARTA 100 Ah ................. 2400 Ah / 24 V
 • 2 x Meniè SP 1000/24 ................................ 2000 W / 230 V
 • 13 x Lampa usporna E 27 ............................ 15 W / 24 V
 • 1 x AKU baterka .......................................... 4 Ah / 6 V


Priemerne merania zaznamenané za 6 dní : od 20.09.2008 do 26.09. 2008
Teplota od 33°C do 40°C

Nabíjanie
Akumulator napätie : od 24,4 V do 28,9 V
Max. prúdenie panelov : 59 %

Stav nabitie akumulatorov veèer : od 66 % do 99 %
Stav vybitia akumulatorov ráno : od 26 % do 59 %

Spotreba
Priemer akumulatorov stav v každom ráne : 73 %

Polícia
 • 6 x Solárny panel SG 110 Wp 24 V,........... 660 Wp
 • 1 x Regulator CX 20 ................................ 20 A
 • 6 x Akumulator VARTA 100 Ah ................. 600 Ah / 24 V
 • 1 x Meniè SP 600/24 ................................ 600 W / 230 V
 • 4 x Lampa usporna E 27 ............................ 15 W / 24 V
 • 1 x AKU baterka .......................................... 4 Ah / 6 V


Priemerne merania zaznamenané za 5 dní : od 21.09.2008 do 26.09. 2008
Teplota od 33°C do 40°C

Nabíjanie
Akumulator napätie : od 23,8 V do 29,1 V
Max. prúdenie panelov : 41 %

Stav nabitie akumulatorov veèer : od 46 % do 86 %
Stav vybitia akumulatorov ráno : od 13 % do 40 %

Spotreba
Priemer akumulatorov stav v každom ráne : 11 %